HOME About  CFS  Division Device Research Cooperation Information CONTACT US

Nuclear Fusion and Plasma Physics   

 2018 Vol.38 No.2

CONTENTS and SUMMARY

 

Plasma Physics
 

Experimental study on the asymmetry of implosion hot spot based on multi-channel Kirkpatrick-Baez microscope

…………………………………………………………………      DONG Jian-jun, DENG Ke-li, WANG Qiang-qiang,

                                                                          RENG Kuan, CAO Zhu-rong, JIANG Shao-en (125)

 

Development of the poloidal charge exchange spectroscopy in the HL-2A tokamak

……………………… WANG Jie, LIU Liang, HE Xiao-xue, CHEN Wen-jin, WEI Yan-ling, YU De-liang (130)

                                                                            

Coupling of supersonic molecular beam injection model with the fluid transport code

…………………………………………………………………WANG Ya-hui, GUO Wen-feng, WANG Zhan-hui,

 WAN Di, REN Qi-long, CHEN Jia-le, SUN Ai-ping (138)

 

Numerical simulation and analysis of electron cyclotron resonance heating effect on EAST

…………….……………………………………...……………………    WEI Wei, LI Miao-hui, WANG Xiao-jie (144)

 

Analysis of beam characteristics of the radio frequency ion source

…………………………………   ZHAO Miao, LEI Guang-jiu, LI Ming, XIE Wei-min, ZHANG Xian-ming (152)

 

Spectroscopic measurement for ion beam elements of radio-frequency ion source

……………………………………………………………………………       XIE Wei-min, LI Ming, ZHAO Miao (158)

 

 
Nuclear Fusion Engineering and Technology
 

Research of turn to turn insulation for HL-2M toroidal field coils

…………………………………  QIU Yin, LI Guang-sheng, ZOU Hui, SHAN Ya-nong, YANG Qing-wei (163)

 

 

Analyzing the deposition layer on the carbon tiles of HL-2A with laser-induced breakdown spectroscopy

……………………………………………………………………… WANG Zhen-zhong, CAI Lai-zhong, LIU Ping,

 LIU Jia-min, Imran Muhammad, DING Hong-bin (170)

Studies on structural parameters influencing the cooling performance of HL-2M divertor target plat

……………… LU Yong, CAI Li-jun, HUANG Yun-cong, LIU Jian, LIU Yu-xiang, ZHENG Guo-yao  (177)

 

Neutronics design and analysis of helium cooled solid blanket for superconductor CFETR

…………………………ZHAO Feng-chao, FENG Kai-ming, CAO Qi-xiang, LI Zai-xin, ZHANG Guo-shu (184)

 

Forming die dimensional design and experimental research of the fusion reactor vacuum vessel shells

………………………  HUANG Yun-cong, RAN Hong, HOU Ji-lai, CAO Zeng, SONG Bin-bin, TANG Le (192)

 

Thermal stress and elastic-plastic structural analysis of the ITER first wall beryllium-copper interface defects

………………………………    LENG Zhen, CHENG Ji-ming, WANG Kun, KANG Wei-shan, HUANG Pan (199)

 

Analysis of the beryllium-copper connection interface of ITER first wall

………………………………..………………  LI Zhan-feng, CHEN Ji-ming, WANG Ping-huai, JIN Fan-ya (205)

 

Comparison and selection of coconut activated carbon for cryopump

………………………………………………    JIANG Tao, CAO Jiang-yong, LEI Guang-jiu, YANG Xian-fu (211)

 

Calculation and measurement for passive filter impedance-frequency characteristic of tokamak magnet power supply

……………………………………………………………………     QU Jun, LI Ji, MAO Hua-feng, WU Ya-nan (216)

 

Analysis and simulation of output ripple formation of SC-200 proton accelerator transport magnet coils power supply

…………………………  ZHOU Yu, HUANG Yi-yun, GUO Fe  SUN Hao-zhang, ZHANG Jian, GUAN Rui (221)

 

Study on operation and management of measurement and control systems on HL-2M tokamak

……………………………... ZHAO Li, LUO Cui-wen, SONG Xian-ming, XIA Fan, CHEN Liao-yuan (228)

 

Analysis on differences of design rules for Class 1, Class 2 and Class 3 components in RCC-MR 2007

………………………………………………………………………  LI Guo-qing, WANG Wen-hua, LI Yu-fang,

 LI Xiang-bin, LUO Feng, WU Feng-feng, LIU Fu-gui (236)

 
 
Non-Fusion Plasma Applications
 

Study on movements of particles in thermal plasma induced by radio frequency induction

……………….…………………………………………………CHEN Wen-bo, CHEN Lun-jiang, LIU Chuan-dong,

 CHENG Chang-ming, TONG Hong-hui, ZHU Hai-long (243)

 

 


 


 

 


 

  ISSN0254—6086CN51—11
  Chief Editor: Li Zhengwu
P.O.Box 432 Chengdu China
E-MAIL zhangl@swip.ac.cn

Year

   
   
  2018 Vol.38 No 2
2018 Vol.38 No 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Internet Center of CFS : E-mail:CFSweb@swip.ac.cn
Web Site: www.swip.ac.cn/cfs/english